Language Assistance

Language Assistance

Language Assistance Services

English

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-763-398-4400.

Minneapolis Radiology complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Española (Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-763-398-4400.

繁體中文 (Chinese)

Minneapolis Radiology Associates遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。

Tiếng Việt (Vietnamese)

Minneapolis Radiology Associatestuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

한국어 (Korean)

[Name of covered entity]은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다.

Tagalog (Tagalog – Filipino)

Sumusunod ang Minneapolis Radiology Associatessa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

Русский (Russian)

Minneapolis Radiology Associatesсоблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

العربية (Arabic)

يلتزم Minneapolis Radiology Associatesبقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها ولا يميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو الجنس.

Français (French)

Minneapolis Radiology Associatesrespecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l’origine nationale, l’âge, le sexe ou un handicap.

Deutsch (German)

Minneapolis Radiology Associateserfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.

Hmoob (Hmong)

Minneapolis Radiology Associatesua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

ខ្មែរ (Cambodian)

Minneapolis Radiology Associatesua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

አማርኛ (Amharic)

Minneapolis Radiology Associatesየፌደራል ሲቪል መብቶችን መብት የሚያከብር ሲሆን ሰዎችን በዘር፡ በቆዳ ቀለም፣ በዘር ሃረግ፣ በእድሜ፣ በኣካል ጉዳት ወይም በጾታ ማንኛውንም ሰው ኣያገልም።

ພາສາລາວ (Lao)

Minneapolis Radiology Associatesປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ສິດ​ທິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຂອງ​ຣັ​ຖ​ບານ​ກາງ​ທີ່​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້ ແລະ​ບໍ່​ຈຳ​ແນກໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ພື້ນ​ຖານ​ດ້ານ​ເຊື້ອ​ຊາດ, ສີ​ຜິວ, ຊາດ​ກຳ​ເນີດ, ອາ​ຍຸ, ຄວາມ​ພິ​ການ, ຫຼື ເພດ.